Persoonlijke begeleiding

Workways biedt ambulante begeleiding op maat. Dit betekent dat ieder begeleidingstraject er anders uit kan zien. Wij richten ons op het regelen van randvoorwaarden op het gebied van wonen, werken, inkomen en het stimuleren tot en voorbereiden van gesprekken met instanties.
De klant krijgt inzicht in de gevolgen van besluiten en wij bieden hulp bij het uitvoeren of overnemen van eenvoudige of complexe taken/activiteiten.
Wij helpen bij het oplossen van praktische problemen die buiten de dagelijkse routine vallen en hulp bij het uitvoeren van vaardigheden die geleerd zijn tijdens de behandeling. Dit in samenwerking met de behandelaar.

Resultaat:
De klant kan zo zelfstandig mogelijk functioneren in het dagelijks leven met zo min mogelijk begeleiding.

Doelgroep:
Mensen met somatische, of psychiatrische aandoening of beperking, of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap die matige of zware beperkingen hebben op het terrein van de sociale redzaamheid, het bewegen en verplaatsen, het psychisch functioneren ,het geheugen en de oriëntatie, of die matig of zwaar probleemgedrag vertonen.

Max. doorlooptijd:
1 jaar


weer naar boven


Jobcoaching

Een Jobcoach traject kan worden aangeboden wanneer een werknemer extra ondersteuning nodig heeft bij het verder ontwikkelen van werknemersvaardigheden. De begeleiding is op maat en kan er per klant heel verschillend uitzien. Voor de één betekent dit een kort intensief traject waarbij de Jobcoach meerdere malen per week op de werkplek ondersteuning biedt. Voor een ander kan dit traject bestaan uit wekelijks een gesprek waarbij met name aandacht is voor; zelfreflectie, verantwoordelijkheid, feedback en assertiviteit. Kortom zo breed mogelijk de klant ondersteunen om als een volwaardig werknemer te functioneren. Hoe het traject eruit komt te zien wordt in overleg met de werkgever en werknemer vastgelegd. De Jobcoach biedt naast het ondersteunen van de werknemer ook ondersteuning aan de werkbegeleider. Dit om er voor te zorgen dat de communicatie en de samenwerking zo optimaal mogelijk verlopen.

Resultaat:

De werknemer heeft werknemersvaardigheden ontwikkeld die nodig zijn om te kunnen functioneren in het bedrijf. De werkgever krijgt handvatten hoe om te gaan met de begeleidingsbehoefte van de werknemer.

Doelgroep:

Jonge mensen met weinig tot geen werkervaring en/of mensen die door ziekte of beperking meer moeite ervaren om te participeren.

Max. doorlooptijd:
1 jaar

Afhankelijk van het functioneren van de werknemer en de te ontwikkelen werknemersvaardigheden wordt in overleg de tijdsduur en frequentie afgesproken.

weer naar boven


Sociaal Activeringstraject

Workways heeft tot doel om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij het op orde krijgen van hun leven. Het einddoel is dat de cliënt zo gestabiliseerd is dat hij/zij toe is aan een vervolg stap naar betaald werk.

Tijdens een sociaal activeringstraject wordt de klant geholpen aan een werkervaringsplek op maat. Het doel van dit traject is het opdoen van werknemersvaardigheden of werkervaring om de kans op de vervolgstap naar werk te vergroten. We gaan uit van interesses en competenties van de klant waarbij we rekening houden met de lichamelijke en psychische belastbaarheid. Tijdens het traject wordt o.a. aandacht besteed aan opbouwen van structuur, winnen van vertrouwen en het vergroten van eigenwaarde. Waar nodig zal er afstemming plaatsvinden met alle betrokken partijen.(hulpverlening, opdrachtgever, familieleden, bewindvoerder en werkgever).
De reeds in kaart gebrachte competenties en wensen van de klant zijn uitgangspunt bij het vinden van een passende werkervaringsplek.
De begeleiding zal intensief zijn. De eerste maand twee keer per week op vast ingeplande tijdstippen.
De volgende twee maanden wekelijks.
Het traject wordt afgesloten met een rapportage. Mocht de klant nog onvoldoende werknemersvaardigheden hebben ontwikkeld dan kan het traject worden verlengd.
In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald wat er nodig is om de vervolgstap naar werk te kunnen zetten.

Het traject bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Intakegesprek en plan van aanpak.

 • Inzetten van een passende werkervaringsplek.

 • Contract met werkgever en werknemer waarin tijdspad en doelen zijn opgenomen.

 • Coachen van de werknemersvaardigheden op de werkplek.

 • Afstemming waar nodig met betrokken hulpverleners en netwerk van de klant. • Resultaat:

  De klant heeft voldoende werknemersvaardigheden ontwikkeld om een vervolgstap te zetten naar een betaalde baan.

  Doelgroep:

  Jongeren met weinig tot geen werkervaring die middels een werkervaringsplek willen onderzoeken welke werkrichting passend is. Door het inzetten van een werkervaringsplek wordt de kans om een vervolg stap naar werk vergroot.

  Max. doorlooptijd:

  1 jaar


  Afhankelijk van de afstand tot de arbeidsmarkt wordt afgesproken of het traject drie, zes of twaalf maanden gaat duren.

  weer naar boven


  De Competentie Versterkende Activiteiten Cursus

  De Competentie Versterkende Acitiviteiten Cursus (CVAC) is speciaal voor jongeren die een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Tijdens de cursus wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van werknemersvaardigheden en het vergroten van het zelfinzicht. De deelnemer heeft na het afronden van de cursus een realistisch beeld van zijn/haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Voor het begin van de cursus is het van belang dat de jongeren al gestart zijn op een werkervaringsplek. In de cursus staan drie vragen centraal; Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Als deze drie vragen beantwoord zijn, dan is dat een flinke stap vooruit richting werk, dagbesteding en/of scholing. Uitgangspunt zijn niet de mislukkingen uit het verleden, maar het ontdekken van de sterke kanten en hiermee richten op de toekomst.

  Tijdens de cursus komen zes basiscompetenties aan bod; leerbaarheid, resultaatgerichtheid, verantwoordelijkheid, iets nieuws aanpakken, sociaal gedrag in de groep en zelfreflectie. Ook maken de deelnemers een portfolio met een CV. Dit is een persoonlijke map waarin staat wat de deelnemer kan en wat hij/zij in de cursus en op het werk heeft geleerd. Natuurlijk staat er ook in hoe de deelnemer zichzelf verder wil ontwikkelen. De cursus wordt afgesloten met een presentatie van dit actieplan aan de groep en de opdrachtgever. Iedere actieve deelnemer ontvangt aan het einde van de cursus een certificaat/ bewijs van deelname. Via een afbouwende frequentie wordt groepsgewijs nazorg verleend.

  Deze cursus is een samenwerking van Workways en Persoonlijk Perspectief. Er zullen altijd twee trainers per cursusdag aanwezig zijn.

  Resultaat:

  Deelnemer weet wat hij kan en heeft een realistisch beeld van zijn kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Daarnaast heeft iedere deelnemer een actieplan waarin concrete stappen richting betaalde arbeid en/of scholing staan geformuleerd.

  Doelgroep:

  Jongeren met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt die graag meer inzicht willen krijgen in hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt en hun werknemersvaardigheden willen vergroten. Minimaal aantal deelnemers 8, maximaal 12.

  Max. doorlooptijd:

  16 weken (10 bijeenkomsten)

  weer naar boven


  Re-integratie rapport/onderzoek

  Dit onderzoek geeft inzicht in het functioneren van de klant. Het biedt inzicht in patronen van de werkaanpak alsmede worden valkuilen en kwaliteiten in kaart gebracht. Daarnaast helpt dit onderzoek om vast te stellen waarin de klant zich kan ontwikkelen en wat nodig is om dit te realiseren. Dit wordt gedaan aan de hand van de Profilizer of ABC meting.

  Er wordt ingegaan op de volgende onderwerpen;

 • De Balans; ligt het binnen het vermogen van de klant om energie aan te wenden ten behoeve van werk, re-integratie of participatie? Wat is nodig om in balans te blijven of in balans te komen?

 • De zelfcontrole; Waardoor laat iemand zich beïnvloeden?

 • De leerstijl

 • Stressoren

 • Beste competenties

 • Werkvoorkeur en werkrichting

 • Competenties bij werkrichting • Resultaat:

  Het rapport biedt inzicht in de talenten en werkrichtingen van de kandidaat alsmede de mate van balans.

  Doelgroep:

  Mensen die nog geen duidelijk beeld hebben van werkrichting, competenties en belastbaarheid.

  Max. doorlooptijd:

  3 weken.

  weer naar boven